Ders Tanıtımları

Zorunlu Dersler

 

SPL 501 Sosyal Politika Kuramları (3+0+0) 3 AKTS 8
Felsefi temellere ve politik ekonomi varsayımlarına giriş olarak değerlendirilen ders kapsamında çeşitli sosyal politika kavramları ve vatandaşlık teorileri ele alınacaktır.

 

SPL 502 Karşılaştırmalı Sosyal Politika (3+0+0) 3 AKTS 8

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı sosyal politika kurumlarının tarihsel gelişiminin, farklı refah rejimi tipolojilerinin, kadın ve evsiz çocuklar, gençler, yaşlılar, etnik azınlıklar gibi savunmasız gruplara ilişkin sosyal politikaların incelenmesi sağlanacaktır.

 

SPL 503 Sosyal Politika Araştırmacıları için Araştırma Yöntemleri (3+0+0) 3 AKTS 8

Sosyal politika alanında kullanılan niceliksel ve niteliksel yöntemler tartışılacaktır.

 

SPL 579 Lisansüstü Seminer (0+1+0) 0 Geçme / Kalma AKTS 2

Öğrencilerin algısının ve farkındalığının geliştirilmesi için fakülte, misafir konuşmacı ve lisansüstü öğrenciler tarafından sunulan sosyal politika alanındaki seminerleri kapsamaktadır.

 

Alan Seçmeli Dersler

 

SPL 505 Dayanışma Türleri (3+0+0) 3 AKTS 8
Dayanışma türlerinin incelenmesi sağlanacak ve farklı toplumların dayanışma türlerine dayalı birbiriyle yarışan kavramları ve kurumları ele alınacaktır.

 

SPL 506 Avrupa Sosyal Politikası (3+0+0) 3 AKTS 8
Avrupa refah rejimlerindeki süreklilik ve değişimler tartışılacak, sosyal politika üretme ve dönüşümlerde Avrupa Birliği’nin etkisi değerlendirilecektir.

 

SPL 507 Küreselleşme ve Sosyal Politika (3+0+0) 3 AKTS 8
Farklı ülkeler bağlamında incelenen, mevcut ve geliştirilebilecek sosyal politika süreçlerinde küreselleşme ve neoliberalizmin etkileri tartışılacaktır.

 

SPL 508 Uluslararası Örgütler ve Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Politikalara Etkileri (3+0+0) 3 AKTS 8
Yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin (örneğin Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği) sosyal politika süreçleri ve çıktılarına etkileri üzerine eleştirel analiz yapılacaktır.

 

SPL 509 Sağlık Politikaları (3+0+0) 3 AKTS 8
Sağlık politikası ve siyasetine giriş olarak değerlendirilen ders kapsamında farklı ülkelerdeki sağlık sistemlerinin temel ilkeleri, sağlık finansmanı, sağlık hizmetlerinin sunumu, ilaç ve sağlık sektöründeki düzenlemelerin temelleri gibi konular tartışılacaktır.

 

SPL 510 Bakım Politikaları (3+0+0) 3 AKTS 8
Bakım siyaseti ve bakım politikasına giriş dersi bakım politikalarının hedeflemeleri, yaşlılar, çocuklar ve engelliler ile ilişkilendirilerek ele alınacaktır. Benzerlikler ve farklılıklar toplumsal cinsiyet perspektifinden tartışılacaktır.

 

SPL 511 Çocuğun İyi Olma Hali  (3+0+0) 3 AKTS 8

Çocuğun iyi olma hali kavramı çocukluk ve çocuk gelişimi teorileri ve kavramlarına odaklanılarak kapsamlı kavramsal bir çerçevede incelenecektir. Farklı toplumlar bağlamında çocuğun iyi olma hali nesnel ve öznel gösterge setleri ile değerlendirilecektir.

 

SPL 512 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika (3+0+0) 3 AKTS 8
Sosyal politika üzerine farklı toplumsal cinsiyet yaklaşımları ele alınacaktır. Sosyal politikanın gelişimi ve yapısını açıklamada toplumsal cinsiyetin rolü ve sosyal hizmetlere ve sosyal politika çıktılarına ulaşımdaki eşitsizliklerin toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirilmesi sağlanacaktır.

 

SPL 513 Sosyal Politika için İktisat (3+0+0) 3 AKTS 8
Sosyal politika için temel ekonomi kavramları, mikro ve makro ekonominin prensipleri, tüketicinin ve üreticinin davranışları, piyasadaki fiyatın belirlenmesi, tam rekabet ve tekelleşme, refah analizi tartışmalarına ek olarak genel ekonomi, milli hasıla, enflasyon, istihdam, ekonomik büyüme ve hükümetlerin eşitsizlikler ve yoksulluğa müdahaleleri ve düzenlemeleri tartışılacaktır.

 

SPL 514 Yoksulluğun ve Eşitsizliğin Boyutları  (3+0+0) 3 AKTS 8

Çok boyutlu bir olgu olarak yoksulluk ve sosyal dışlama çalışmalarının ele alınacağı ders kapsamında kavramlar, yoksulluk ölçümü ve gelir eşitsizliği ele alınacaktır. Yoksulluk ve sosyal dışlamanın farklı deneyimleri ve yoksulluğun kuşaklar arası etkileri değerlendirilecektir.

 

SPL 580 – SP 599 Sosyal Politika Alanında Özel Konular (3+0+0) 3 AKTS 8
Sosyal politika alanında farklı konular ele alınacaktır.

 

SPL 690 Yüksek Lisans Tezi AKTS 60